2018-års valgranskning genomförd av Naturskyddsföreningen i Motala 

Naturskyddsföreningen i Motala har i en enkät låtit samtliga politiska partier i Motala kommunfullmäktige svara på tio konkreta miljöfrågor med svar Ja eller Nej. En elfte och sista fråga ställdes om vilken fråga som är respektive partis viktigaste fråga att driva kommande mandatperiod. Till samtliga frågor har partierna haft möjlighet att komplettera sitt svar med en kommentar.

Enkäten bygger på konkreta frågor som varierar i stort och smått med huvudfokus på de lokala miljö- och klimatfrågorna inför kommunalvalet i september 2018. Frågornas variation innebär att det inte är möjligt att göra en ranking på bästa parti i klimat och miljö, men enkäten utgör ändå ett bra underlag för en analys av partiernas ambition inom miljöområdet. Samtliga partier i kommunfullmäktige utom Sverigedemokraterna (SD), har svarat.

Naturskyddsföreningen i Motala har låtit analysera svaren och anser att resultatet indikerar att de lokala miljö- och klimatfrågorna inte verkar vara ett prioriterat område bland Motalas partier 2018 och på en relativt låg miljöpolitisk ambition inför kommande mandatperiod. Räknar vi antalet Ja-svar placerar sig Vänsterpartiet (V) och Centerpariet (C) främst och Miljöpartiet (Mp) som trea. Övriga partier, Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD), har vid denna första analys, då vi summerar antalet Ja- och Nej-svar, klart lägre ambitioner. Partiernas egna kompletterande svar visar dock att i vissa fall kan ett Ja lika gärna vara ett Nej och tvärtom. Vi rekommenderar därför läsarna att studera partiernas svar i detalj som presenteras i bilaga 1 och även dra egna slutsatser och ställa partiernas kandidater mot väggen med egna frågor!

Nedan har Naturskyddsföreningen i Motala redogjort för de inkomna svaren och låtit kommentera svaren utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

 

Frågeområde: Biologisk mångfald och ekosystem

Enligt de inkomna svaren säger (V) och (C) nej till bostadsexploatering på våra stränder, vilket är i linje med strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Våra stränder utgör generellt mycket utvecklade biotoper för den biologiska mångfalden, förutom att ständerna också utgör en viktig del i allemansrätten. Å andra sidan kommenterar (L) strandskyddsfrågan (8) som ett sätt att erbjuda attraktiva boenden på landsbygden via LIS-områden och ser möjligheten att arbeta in detta i kommunens nya översiktsplan (ÖP). Naturskyddsföreningen i Motala undrar varför kommunen inte valt att lägga fram något förslag eller arbetsmaterial för den nya ÖPn före valet den 9 september och anser att majoriteten av partierna missar att stärka legitimiteten för det nu pågående arbetet med ÖP.

Enligt svarskommentaren vill (L) liberalisera nuvarande strandskyddslag, som endast är 9 år gammal. Naturskyddsföreningen i Motala vill understryka betydelsen av strandskyddets två syften, dels att värna om vår unika allemansrätt, och dels att värna strändernas rika växt- och djurliv och anser att nuvarande strandskydd måste bevaras som det är. Möjligheter för undantag bör fortfarande finnas i särskilda fall. Enligt Anders Jonsson, forskare och lektor vid Mittuniversitetet, avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande, säger att de ökande dispenserna från strandskyddet riskerar att urholka kvaliteten på våra dricksvatten. Strandskyddslagen tjänar ett syfte; att säkra en hållbar vattenförvaltning.  Det kommer att bli svårare att få tag på rent vatten i framtiden. Vi måste välja; att bo strandnära eller att ha rent dricksvatten. Se f.ö. SVT nyheter 6/8-18

 

Frågeområde: Klimat och transporter

Enligt Trafikverket (2012) kan de lokala koldioxidutsläppen minskas med 20 procent genom god stadsplanering. En annan studie (Habitat 2013, FN) visar att personbilstransporterna ökar med 30 procent när avståndet till centrum ökas. Den stora effekten att minska koldioxidutsläppen får vi dels genom en genomtänkt samhällsplanering som skapar strukturer och platser som stödjer ett hållbart sätt att leva och minskar transportbehovet, t.ex. genom lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service, dels genom överföring till andra trafikslag, såsom kollektivtrafik, cykel eller byte till eldrivna bilar mm.

Enligt enkätsvaren är (V), (Mp), (C) och (KD) ense om de flesta förslag inom klimat- och transportområdet som nämns i enkäten. Alla, utom (V), har svarat att Bromma, Kärsby och Djurkälla ska utredas i detaljplan för bostadsbyggnation i detta strandnära område. Naturskyddsföreningen i Motala ser området ur ett klimatperspektiv, som synnerligen olämplig för lokalisering för tätortsutvidgning. Dels ligger området långt från centrum, inköpsställen och arbetsplatser, dels omfattas området av flera riksintressen såsom natur, rekreation och friluftsliv, närhet till Natura 2000-område och Vätterns vattenskyddsområde. Till dessa intressen tillkommer hästverksamhet i området och trafikförsörjningsproblematik genom närheten till riksintresset riksväg 50. Med de svar som lämnats angående utvidgningen av Motala tätort mot Bromma, Kärsby och Djurkälla är det lätt att få uppfattningen att majoriteten av partierna i Motala bestämt sig för en tätortsutvidgning redan innan ett förslag till en ny översiktsplan lagts fram för samråd.

Om frågan om tågstopp i Godegård, verkar samtliga partier överens om ett pendeltågstopp i Godegård. Naturskyddsföreningen i Motala föreslår att partierna borde som gemensam grupp kunna uppvakta och påverka på regionnivå både i Östergötlands och Örebro län. Trafikverket bör uppmärksammas på att utöver minskade koldioxidutsläpp för godstrafiken, även ta med persontrafikens utsläpp och slitage på vägarna.

 

En ny studie visar att om uppvärmningen av jorden når två grader kan stora regioner bli obeboeliga. Studien visar att riskerna är större än man tidigare trott, om världen inte lyckas hålla sig till Parisavtalet med bred marginal. För att citera professor Johan Rockström en av författarna bakom studien; ”Just nu bedöms planeten inte komma under tre grader, med gällande politiska ambitioner.” http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115. SVT publ 6/8-18

Naturskyddsföreningen i Motala anser att vi måste med alla medel få ner CO2 utsläppen med det snaraste. Det är inte ett önskemål. Det är ett krav. Det är slutligen en existentiell fråga. Det gäller våra barn, barnbarn och kommande generationer.

 

Frågeområde: Övriga miljöfrågor

Utifrån enkätsvaren verkar de flesta partier vara positiva till ett vattenskoterförbud i Varamoviken, men det verkar inte finnas några ambitioner att införa ett förbud. I dagsläget är det tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden som länsstyrelsen beslutar om. Naturskyddsföreningen i Motala anser att kommunen bör driva en fråga om förbud och argumentera utifrån Natura 2000-kraven.

 

Sista frågan

Under varje partis svar har Naturskyddsföreningen i Motala att kommenterat respektive partis svar.

 

Vilken är den viktigaste frågan ditt parti tänker driva och genomföra under kommande mandatperiod?  

(S): En fortsatt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling av Motala kommun.

Naturskyddsföreningen i Motala önskar att partiet kunde konkretisera sina hållbarhetsambitioner.

(V): Vätterns vatten är en verklig framtids-/överlevnadsfråga som vi kommer att driva.

Naturskyddsföreningen i Motala håller med om att det är oerhört viktigt att värna Vätterns vatten och önskar att partiet kunde ge förslag på åtgärder för att uppnå önskade mål.

(Mp): Miljöpartiet ser klimatförändringarna som det mest avgörande hotet och vill bl.a. fasa ut de fossila bränslena bl.a. genom ökade satsningar av biogas och el samt bilpool och tjänstecyklar Inom kommunens verksamhet. Skydda Vättern och ta vara på solenergin samt att får mer byggnation i trä och minska mängden mikroplaster i sjön.

Naturskyddsföreningen i Motala tycker att Mp har många konkreta förslag för att minska påverkan på miljön, men vad tycker partiet bör göras för att öka skyddet av Vättern? Satsningen på biogas och eldrivna fordon bör premieras. Även husbyggnation i trä. Man vill även minska mikroplaster i Vättern och metoderna för detta är önskvärt att ta del av i ett senare skede.

(L): Att ta bättre hand om Vätterns vatten och vårda dess ekosystem är den viktigaste lokala frågan, men ser nuvarande regler för utsläpp som ganska tandlösa. Införandet av solceller på kommunala fastigheter är en långsiktig hållbar, ansvarfull och ekonomisk lönsam affär för kommunen. Elektrifiering av transporter och digitalisering är viktiga i klimatarbetet.

Återinförande av resursskolorna i Motala kommun är en annan viktig fråga

Naturskyddsföreningen i Motala tycker att miljöambitionerna är lovvärda där Vätterns vatten är största frågan. Studier visar att dagvatten från vägar och städer utgör en stor källa till föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Naturskyddsföreningen i Motala undrar vad L anser kan göras för att reglerna kring utsläppen ska bli mindre tandlösa?

(C): Fiberutbyggnad och skapande av fler platser inom äldreomsorgen.

Naturskyddsföreningen i Motala antar att fiberutbyggnaden måste avse landsbygdssatsningen vilket är lovvärt. Hela kommunen ska leva.

(M): Främja Biogasproduktion och distribution. Landsbygd och stad, alla har lika rätt t ex tågstopp Godegård. Ökad läkemedelsåtervinning genom uppgradering av reningsverket. Blandad bebyggelse i attraktiva områden, södra staden t.ex.

Naturskyddsföreningen i Motala tycker att M har många konkreta förslag, men undrar vad partiet tänker sig för åtgärder för att uppnå en blandad bebyggelse? Uppgraderingen av reningsverken med tanke på läkemedelshanteringen är lovvärt.

(KD): Värna välfärden är KD:s viktigaste fråga man tänker driva och genomföra kommande mandatperiod.

Naturskyddsföreningen i Motala vad partiet tycker innefattas i begreppet välfärd? Naturskyddsföreningen i Motala tycker bl.a. att bevara, vårda och utveckla våra rekreationsområden och våra grönområden innefattas i begreppet välfärd, eftersom detta är ett viktigt område för hälsan. Det är något som KD skulle kunna klargöra ytterligare.

Enkätsvaren publiceras på Naturskyddsföreningen i Motalas hemsida och Naturskydd.nu.

Motala den 14 augusti 2018
Naturskyddsföreningen i Motala

BILAGA: Fullständig enkät med svar och Naturskyddsföreningen i Motalas kommentarer (pdf)

Dokument för utskrift: 2018-års valgranskning genomförd av Naturskyddsföreningen i Motala (pdf)