Vi vill ha en lokal miljödebatt om ett hållbart Motala

 

Naturskyddsföreningen i Motala genomförde en enkätundersökning i juli, där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige fick svara på konkreta klimat- och miljöfrågor (vilket publicerats på vår hemsida). Resultatet indikerar att de lokala klimat- och miljöfrågorna inte verkar vara prioriterade. Den miljöpolitiska ambitionen inför kommande mandatperiod är relativt låg.

Frågan om utvidgning av Motala tätort mot Bromma, Kärsby och Djurkälla, som Naturskyddsföreningen i Motala redan kritiserade förra valrörelsen, kvarstår med ett starkt stöd hos sex av de politiska partierna. Kommunen har redan köpt mark med avsikt att exploatera för bostäder, i Eluxområdet och ett område invid början av Lemundavägen. Att en naturvärdesinventering fastslagit att skogen i Eluxområdet utgör en värdefull ädellövskog med biologisk mångfald, tycks inte ha berört våra politiker i tillräcklig omfattning.

Aktuella Lalandiaplaner med hård exploatering i södra Varamon borde påverkat utvidgningstankarna i norra Varamon. Med fler besökare året runt, ökar trycket på Varamon som friluftsområde. Alltför stor exploatering invid Vättern riskerar att påverka vårt dricksvatten negativt. Kommunen måste göra ett val för att balansera miljöpåverkan i området. Man måste göra ett val för att inte överexploatera invid Vättern.

En genomtänkt samhällsplanering som skapar strukturer och stöd för ett hållbart sätt att leva med minskat transportbehov är klimatsmart. En utvidgning av tätorten till Bromma, Kärsby, Djurkälla medför ökat transportbehov. Detta står i strid med vår nya klimatlag. Enligt klimatmålet ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 % senast år 2030, jämfört med 2010 års mätvärden.

Ska vi i Motala trotsa de mål som Sveriges Riksdag beslutat om? Nej, tycker vi. Nuvarande samhällsplanering måste också ställas om och bidra till våra nationella mål. Vilka åtgärder tänker sig partierna i Motala är nödvändiga för att uppnå en hållbar stadsutveckling? Vi önskar en lokal klimat- och miljödebatt i aktuella frågor där partierna berättar om sina ståndpunkter.

Naturskyddsföreningen i Motala

Styrelsen